Krizový tel.: 724 667 682

Příjem dětí

Pokud se dítě ocitne v ohrožení či v krizové situaci, můžeme ho jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc neprodleně přijmout.
Děti přijímáme na základě:
  • Žádosti rodičů
  • Soudního rozhodnutí
  • Žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí
  • Žádosti samotného dítěte
Délka pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může trvat nejdéle po dobu:

3 - 6 měsíců

Délka pobytu je na dobu max. 3 měsíců ode dne umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). V určitých případech je možné prodloužení pobytu na dobu 6 měsíců, a to vždy s předchozím písemným souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností (OSPOD).
Úhrada za péči a pobyt ve ZDVOP:

Úhradu nákladů dojedná provozovatel ZDVOP s povinnou osobou:

  • ve smlouvě o poskytování ochrany a pomoci podle § 42a, nebo
  • v samostatné písemné smlouvě o úhradě nákladů, pokud je dítě v péči ZDVOP:
    • na základě rozhodnutí soudu
    • na základě smlouvy uzavřené za dítě OSPOD jako veřejným poručníkem

Maximální částky úhrady za péči, úhrady za stravu a úhrady za ubytování dítěte stanoví prováděcí vyhláška č. 473/2012 Sb.