Krizový tel.: 724 667 682

O Klokánku

Klokánky jsou zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jejichž zřizovatelem je nezisková organizace Fond ohrožených dětí.  Fond ohrožených dětí z.s. (FOD) je nevládní nezisková organizace na pomoc ohroženým dětem s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Vznikl dne 2. dubna 1990 z iniciativy pěstounů a osvojitelů, jeho zakladatelkou byla JUDr. Marie Vodičková.
V současné době provozuje FOD  po celé republice:

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek

Maximální kapacita Klokánků

O našem Klokánku
– Náš Klokánek v Praze 8 je nejstarším zařízením tohoto typu v Praze a spolu s Klokánkem v Žatci nejstarším Klokánkem v ČR, pomáhá dětem už od roku 2000.
– Ve čtyřech bytech je možné ubytovat celkem 16 dětí, na každém bytě bydlí maximálně 4 děti

– Najdete u nás hernu, terapeutickou místnost, návštěvní halu, kancelář pro ředitelku a sociální pracovnici, terasu a rozsáhlou zahradu.

– V každém bytě se o děti stará jedna teta, která se vždy po týdnu střídá s tetou z druhé směny. Takto je zachován princip péče která se podobá péči rodinné – každé dítě má své stabilní 2 „tety“, nemusí si tak zvykat na více pečujících osob, které pracují na směny a neustále se mění. Péče tak může být více individuální a všechny děti mají možnost pocítit díky této stabilitě a bližšímu vztahu s pečující osobou pocit jistoty a pevné vazby.

Naše zařízení sídlí ve 3.patře školní budovy, která patří Městské části Praha 8 a které tímto děkujeme za laskavý přístup a vstřícné nastavení nájemného za obývané prostory.
O děti se stará multidisciplinární tým pracovníků:

Bc. Valentýna Horáčková

ředitelka a sociální pracovnice

Mgr. Kateřina Stachová

psycholožka

Bc. Tereza Štěrbová, DiS.

sociální pracovnice a zástupkyně ředitelky

Veronika Nítková

střídavá teta

Mgr. Zuzana Pavlíková

psycholožka

Anna Wittková

střídavá teta

Alena Neterdová

střídavá teta

Alena Kvardová

střídavá teta

Jana Marelová

střídavá teta

Jana Horvathová

střídavá teta

Martin Lis

řidič a správce objektu

Poslání zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP Klokánek Praha 8):
Jsme zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc a staráme se o děti, které se ocitnou v ohrožující nebo krizové situaci. Zajistíme jim ubytování, stravování a další potřeby. Záleží nám především na zájmech dítěte, proto pracujeme s celou rodinou, které se u nás věnuje sociální pracovník, psycholog a pečující personál Klokánku. Společně se snažíme situaci v rodině vyřešit nebo zlepšit tak, aby se dítě mohlo vrátit zpět do své rodiny, a pokud to není možné, aby dítě mohlo žít v jiném vhodném prostředí.

V ohrožující nebo krizové situaci jsou děti:

– jejichž životy nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy.

– tělesně či duševně týrané.

– zneužívané.

– zanedbávané.

– které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku.

– které se ocitly bez jakékoliv péče.

– které se ocitly v situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva.

Cílová skupina pro naši pomoc:

Ohrožené nezletilé děti ve věku od 0 do 18 let. Zařízení poskytuje odpovídající pomoc každému dítěti, které se na něj obrátí.
Cíl:

Vrátit děti co nejdříve zpět do původní rodiny, případně rodiny širší nebo náhradní,  případně do zařízení poskytující dlouhodobou péči.

Děti jsou v Klokánku do doby, než se mohou vrátit zpět do své původní rodiny, než je vyřešena rodinná situace, délka pobytu je rovněž odvislá právním statutem přijetí dítěte (viz dále).

Rodičům i dětem je poskytováno poradenství a nabízena spolupráce ke zlepšení jejich situace.

Pokud se děti nemohou vrátit zpět do původní nebo širší rodiny, pracovníci Klokánku spolupracují s příslušnými úřady, aby děti mohly být svěřeny do rodiny náhradní, případně do zařízení poskytující dlouhodobou péči.

Zásady práce:

Respekt individuality dětí

Pracovníci respektují hodnotu individuality dětí a jeho důstojnosti bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení.

Komplexnost

Odborní pracovníci
pracují komplexně s celým rodinným systémem.

Mlčenlivost

Pracovníci zachovávají mlčenlivost o sdělených informacích. K porušení mlčenlivosti může dojít pouze v případě, že sdělené informace podléhají oznamovací povinnosti. Na tuto skutečnost je nezletilý předem upozorněn.

Nízkoprahovost

ZDVOP je dostupné pro kohokoliv z cílové skupiny, zájemce nepotřebuje žádné doporučení a může přijít kdykoliv, zařízení funguje nepřetržitě.

Odbornost

Pracovníci, jsou kvalifikovaní podle dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, průběžně se odborně vzdělávají, čímž prohlubují své znalosti a zvyšují dovednosti.

Akceptace potřeb nezletilého

Dítěti jsou nabízeny možnosti řešení stávající situace s přihlédnutím k aktuálním potřebám.

Individuální přístup

Pracovníci přistupují k jednotlivým nezletilým dětem a jejich rodinám s ohledem na jejich jedinečnost, individuální prožívání a potřeby.

Týmovost

Pracovníci dbají na týmovou spolupráci, kvalitní vzájemnou komunikaci a s tím související předávání informací a jednotný přístup k nezletilým.

Bezpečné prostředí

Pracovníci dbají na vytvoření klidného a neutrálního prostředí, kde se děti cítí bezpečně a mohou se aktivně podílet na řešení své nepříznivé sociální situace.

Vždy hájíme práva, zájmy a potřeby nezletilého.