Krizový tel.: 724 667 682

O Klokánku

Klokánky jsou zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jejichž zřizovatelem je nezisková organizace Fond ohrožených dětí.  Fond ohrožených dětí z.s. (FOD) je nevládní nezisková organizace na pomoc ohroženým dětem s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Vznikl dne 2. dubna 1990 z iniciativy pěstounů a osvojitelů, jeho zakladatelkou byla JUDr. Marie Vodičková.
V současné době provozuje FOD  po celé republice:

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek

Maximální kapacita Klokánků

O našem Klokánku
– Náš Klokánek v Praze 8 je nejstarším zařízením tohoto typu v Praze a spolu s Klokánkem v Žatci nejstarším Klokánkem v ČR, pomáhá dětem už od roku 2000.
– Ve čtyřech bytech je možné ubytovat celkem 16 dětí, na každém bytě bydlí maximálně 4 děti

– Najdete u nás hernu, terapeutickou místnost, návštěvní halu, kancelář pro ředitelku a sociální pracovnici, terasu a rozsáhlou zahradu.

– V každém bytě se o děti stará jedna teta, která se vždy po týdnu střídá s tetou z druhé směny. Takto je zachován princip péče která se podobá péči rodinné – každé dítě má své stabilní 2 „tety“, nemusí si tak zvykat na více pečujících osob, které pracují na směny a neustále se mění. Péče tak může být více individuální a všechny děti mají možnost pocítit díky této stabilitě a bližšímu vztahu s pečující osobou pocit jistoty a pevné vazby.

Naše zařízení sídlí ve 3.patře školní budovy, která patří Městské části Praha 8 a které tímto děkujeme za laskavý přístup a vstřícné nastavení nájemného za obývané prostory.
O děti se stará multidisciplinární tým pracovníků:

Bc. Valentýna Horáčková

ředitelka a sociální pracovnice

Mgr. Kateřina Stachová

psycholožka

Bc. Tereza Štěrbová, DiS.

sociální pracovnice a zástupkyně ředitelky

Veronika Nítková

střídavá teta

Alena Neterdová

střídavá teta

Anna Wittková

střídavá teta

Adam Nývlt

střídavý strýc

Zuzana Jarkovská

střídavá teta

Jana Marelová

střídavá teta

Milan Balta

řidič a správce objektu

Soňa Teplanová

denní teta

Lékařská péče dětem

Je zajištěna se spolupracujícími pediatry.

Poslání zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP Klokánek Praha 8):
Jsme zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc a staráme se o děti, které se ocitnou v ohrožující nebo krizové situaci. Zajistíme jim ubytování, stravování a další potřeby. Záleží nám především na zájmech dítěte, proto pracujeme s celou rodinou, které se u nás věnuje sociální pracovník, psycholog a pečující personál Klokánku. Společně se snažíme situaci v rodině vyřešit nebo zlepšit tak, aby se dítě mohlo vrátit zpět do své rodiny, a pokud to není možné, aby dítě mohlo žít v jiném vhodném prostředí.

V ohrožující nebo krizové situaci jsou děti:

– jejichž životy nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy.

– tělesně či duševně týrané.

– zneužívané.

– zanedbávané.

– které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku.

– které se ocitly bez jakékoliv péče.

– které se ocitly v situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva.

Cílová skupina pro naši pomoc:

Ohrožené nezletilé děti ve věku od 0 do 18 let. Zařízení poskytuje odpovídající pomoc každému dítěti, které se na něj obrátí.
Cíl:

Vrátit děti co nejdříve zpět do původní rodiny, případně rodiny širší nebo náhradní,  případně do zařízení poskytující dlouhodobou péči.

Děti jsou v Klokánku do doby, než se mohou vrátit zpět do své původní rodiny, než je vyřešena rodinná situace, délka pobytu je rovněž odvislá právním statutem přijetí dítěte (viz dále).

Rodičům i dětem je poskytováno poradenství a nabízena spolupráce ke zlepšení jejich situace.

Pokud se děti nemohou vrátit zpět do původní nebo širší rodiny, pracovníci Klokánku spolupracují s příslušnými úřady, aby děti mohly být svěřeny do rodiny náhradní, případně do zařízení poskytující dlouhodobou péči.

Zásady práce:

Respekt individuality dětí

Pracovníci respektují hodnotu individuality dětí a jeho důstojnosti bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení.

Komplexnost

Odborní pracovníci
pracují komplexně s celým rodinným systémem.

Mlčenlivost

Pracovníci zachovávají mlčenlivost o sdělených informacích. K porušení mlčenlivosti může dojít pouze v případě, že sdělené informace podléhají oznamovací povinnosti. Na tuto skutečnost je nezletilý předem upozorněn.

Nízkoprahovost

ZDVOP je dostupné pro kohokoliv z cílové skupiny, zájemce nepotřebuje žádné doporučení a může přijít kdykoliv, zařízení funguje nepřetržitě.

Odbornost

Pracovníci, jsou kvalifikovaní podle dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, průběžně se odborně vzdělávají, čímž prohlubují své znalosti a zvyšují dovednosti.

Akceptace potřeb nezletilého

Dítěti jsou nabízeny možnosti řešení stávající situace s přihlédnutím k aktuálním potřebám.

Individuální přístup

Pracovníci přistupují k jednotlivým nezletilým dětem a jejich rodinám s ohledem na jejich jedinečnost, individuální prožívání a potřeby.

Týmovost

Pracovníci dbají na týmovou spolupráci, kvalitní vzájemnou komunikaci a s tím související předávání informací a jednotný přístup k nezletilým.

Bezpečné prostředí

Pracovníci dbají na vytvoření klidného a neutrálního prostředí, kde se děti cítí bezpečně a mohou se aktivně podílet na řešení své nepříznivé sociální situace.

Vždy hájíme práva, zájmy a potřeby nezletilého.