NÁŠ KLOKÁNEK


Poslání zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP Klokánek Praha 8):

Jsme zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc a staráme se o děti, které se ocitnou v ohrožující nebo krizové situaci. Zajistíme jim ubytování, stravování a další potřeby. Záleží nám především na zájmech dítěte, proto pracujeme s celou rodinou, které se u nás věnuje sociální pracovník, psycholog a pečující personál Klokánku. Společně se snažíme situaci v rodině vyřešit nebo zlepšit tak, aby se dítě mohlo vrátit zpět do své rodiny, a pokud to není možné, aby dítě mohlo žít v jiném vhodném prostředí.


V ohrožující nebo krizové situaci jsou děti:

- jejichž životy nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy.

- tělesně či duševně týrané.

- zneužívané.

- zanedbávané.

- které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku.

- které se ocitly bez jakékoliv péče.

- které se ocitly v situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva.


Cílová skupina: ohrožené nezletilé děti ve věku od 0 do 18 let. Zařízení poskytuje odpovídající pomoc každému dítěti, které se na něj obrátí.

 

 

Cíl:

Vrátit děti co nejdříve zpět do původní rodiny, případně rodiny širší nebo náhradní,  případně do zařízení poskytující dlouhodobou péči.

Děti jsou v Klokánku do doby, než se mohou vrátit zpět do své původní rodiny, než je vyřešena rodinná situace, délka pobytu je rovněž odvislá právním statutem přijetí dítěte (viz dále).

Rodičům i dětem je poskytováno poradenství a nabízena spolupráce ke zlepšení jejich situace. Rodiče mohou využít další službu FOD, činnost pracovníků Pobočky Praha, kteří poskytují tzv. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Pokud se děti nemohou vrátit zpět do původní nebo širší rodiny, pracovníci Klokánku spolupracují s příslušnými úřady, aby děti mohly být svěřeny do rodiny náhradní, případně do zařízení poskytující dlouhodobou péči.


Zásady práce:

 • Komplexnost. Odborní pracovníci pracují komplexně s celým rodinným systémem.

 • Nízkoprahovost. ZDVOP je dostupné pro kohokoliv z cílové skupiny, zájemce nepotřebuje žádné doporučení a může přijít kdykoliv, zařízení funguje nepřetržitě.

 • Odbornost. Pracovníci, jsou kvalifikovaní podle dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, průběžně se odborně vzdělávají, čímž prohlubují své znalosti a zvyšují dovednosti.

 • Mlčenlivost. Pracovníci zachovávají mlčenlivost o sdělených informacích. K porušení mlčenlivosti může dojít pouze v případě, že sdělené informace podléhají oznamovací povinnosti. Na tuto skutečnost je nezletilý předem upozorněn.

 • Respekt individuality dětí. Pracovníci respektují hodnotu individuality dětí a jeho důstojnosti bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení.

 • Akceptace potřeb nezletilého. Dítěti jsou nabízeny možnosti řešení stávající situace s přihlédnutím k aktuálním potřebám.

 • Individuální přístup. Pracovníci přistupují k jednotlivým nezletilým dětem a jejich rodinám s ohledem na jejich jedinečnost, individuální prožívání a potřeby.

 • Týmovost. Pracovníci dbají na týmovou spolupráci, kvalitní vzájemnou komunikaci a s tím související předávání informací a jednotný přístup k nezletilým.

 • Bezpečné prostředí. Pracovníci dbají na vytvoření klidného a neutrálního prostředí, kde se děti cítí bezpečně a mohou se aktivně podílet na řešení své nepříznivé sociální situace.

 • Vždy hájíme práva, zájmy a potřeby nezletilého.

 

 

Další informace o našem zařízení:

 

- Náš Klokánek v Praze 8 je nejstarším v Praze a pomáhá dětem už od roku 2000.

- Ve čtyřech bytech je možné ubytovat celkem 16 dětí, na každém bytě bydlí maximálně 4 děti

-  Najdete u nás útulnou hernu, terapeutickou místnost, návštěvní halu,  zahradu a kancelář pro ředitelku a sociální pracovnici.

- V každém bytě se o děti stará jedna teta, která se vždy po týdnu střídá s tetou z druhé směny. Ve všední dny s péčí vypomáhá denní teta.

nahoru


Kdo se na péči podílí

 • Mgr. Margareta Johnová – ředitelka zařízení, psycholog a sociální pracovnice
 • Bc. Kateřina Vojtěchová, DiS. – sociální pracovnice,  terapeutka, zástupce ředitelky

Pečující tety:

 • Kateřina Voráčková
 • Kristina Vajsarová
 • Eva Petrová
 • Anna Wittková
 • Pavla Mrázová
 • Ludmila Boršíková
 • Hana Pechačová
 • Hana Marešová

Denní tety:

 • Věra Kratochvílová
 • Michaela Rohožková

 

Pokud Vás zajímají bližší informace o poskytování služeb dětem a rodinám, základní dokumenty ke stažení naleznete zde: www.klokanek-chabarovicka.cz/ke_stazeni.php

 

 

 

nahoruGalerie

 

nahoru


Designed by Portall

283 881 102 nebo 283 881 097

klokanek.chabarovicka@fod.cz